កម្មវិធី

ទីក្រុង
ថ្ងៃចាប់ផ្តើម    ថ្ងៃបញ្ចប់
ប្រភេទ  
ការតាំងពិព័រណ៌     ការសំដែង     ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង    
ការចាក់បញ្ចាំង     ការជជែក     សិក្ខាសាលា   


ទាញយកកម្មវិធីមហោស្រពទីក្រុងយើងជាឯកសារ PDF កម្មវិធីជាភាសាខ្មែរ និងកម្មវិធីជាអង់គ្លេស


គំនិតដើម្បីទីក្រុងយើង : ភ្នំពេញ / ការបើកពិព័រណ៍ជាផ្លូវការដោយមានការសម្តែងបើក កម្មវិធី (ភ្នំពេញ)
PP004 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៧:0០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការឆ្លងកាត់យ៉ាងរហ័សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP008 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Keo Mankean & Ruben Castillero
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការរស់នៅក្នុងទីធ្លាតូច (ភ្នំពេញ)
PP009 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Tengbom Architects and The Room Design Studio
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការគូសផែនទីនៃអនាគតរបស់រាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP010 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Hun Chansan
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចក្ខុវិស័យអំពីកាកសំណល់ (ភ្នំពេញ)
PP011 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Chhim Sothy
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការតាំងលំនៅជាថ្មីនៃអ្នកគ្មានលំនៅដ្ឋាន (ភ្នំពេញ)
PP012 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Fani Llaurado & Chhan Dina
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ធ្មេញ២៤ (ភ្នំពេញ)
PP013 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Genivaldo Amorim
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចក្ខុវិស័យអំពីរាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP014 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Kong Vollok, Prom Putvisal & Pen Serey Pagna
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពាក្យរងរបួស (ភ្នំពេញ)
PP015 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
LinDa Saphan, with assistant Chan Chorm Boramey
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


នៅតែ (ភ្នំពេញ)
PP016 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Mao Soviet & Timothy Robertson
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សៀកទីក្រុង (ភ្នំពេញ)
PP017 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Inazio Zurutuza with Cambodian National Circus performers
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជួសជុលខ្ញុំ កុំចាកចោលខ្ញុំ (ភ្នំពេញ)
PP018 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Som Vannita
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ស៊ីក្លូព្យុះអំបោះ (ភ្នំពេញ)
PP082 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Cambodia Knits
@Phnom Penh
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការសំងាត់របស់ខេត្តកែប (ភ្នំពេញ)
PP083 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Seila Prum, Kon Khmer Koun Khmer
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


កាហ្វេកង់បី (ភ្នំពេញ)
PP022 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៦ ល្ងាច
ChildSafe
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits (ភ្នំពេញ)
PP023 សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១២ ថ្ងៃត្រង់
Cambodia Knits
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ (ភ្នំពេញ)
PP024 ការជជែក
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៣ រសៀល
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ម៉ូតូ ម៉ូតូ (ភ្នំពេញ)
PP025 ការសំដែង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បុណ្យភូមិនៅប៊ូឌីង (Bonn Phum Nov Bo-Ding) (ភ្នំពេញ)
PP026 ការសំដែង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច
Sa Sa Art Projects with Aziza School and Big Stories Co.
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សូមរីករាយជាមួយខ្សាច់របស់ខ្ញុំ : Samnang Cow Taxi ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី (ភ្នំពេញ)
PP027 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Khvay Samnang
@White Building – Middle entrance pathway
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សម្ពោធ បណ្ណសារសិល្បៈនៅបូឌីង (ភ្នំពេញ)
PP028 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Sa Sa Art Projects
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សម្ពោធពិព័រណ៍រូបថត “មួយឆ្នាំនៅបូឌីង” (ភ្នំពេញ)
PP029 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិព័រណ៍តូចៗចម្រុះ (ភ្នំពេញ)
PP030 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
PP031 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៦:០០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ខេមបូជេម (Cambojam) (ភ្នំពេញ)
PP032 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP080 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


កាហ្វេកង់់បី (ភ្នំពេញ)
PP034 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៦ ល្ងាច
ChildSafe
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ម៉ូតូ ម៉ូតូ (ភ្នំពេញ)
PP035 ការសំដែង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០:៣០ ព្រឹក-ម៉ោង១១:៣០ ព្រឹក
Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ (ភ្នំពេញ)
PP036 ការជជែក
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១ រសៀល-ម៉ោង២ រសៀល
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits (ភ្នំពេញ)
PP037 សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
Cambodia Knits
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ក្បួនដង្ហែសិល្បករ និងការជួបជុំគ្នា (ភ្នំពេញ)
PP038 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៤:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច
Cambodia Living Arts & Tiny Toones; Ban Sreypous, Chou Ravy, Han Sitha, Hem Daravuth, Keo Sreyleak,
@Cambodian Living Arts office (starting point) / The Mansion (end point)
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិព័រណ៍តូចៗចម្រុះ (ភ្នំពេញ)
PP039 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP040 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
PP041 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP081 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP042 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP044 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
PP045 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពន្លឺ ស្រមោល និង កាយវិការ ពីខេត្តបាត់ដំបង (ភ្នំពេញ)
PP046 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៨ យប់
Loeum Lorn, Long Kosal, Make Maek, Mao Soviet, Michael Laub, Pip Kelly and Studio Revolt
@Romeet Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP047 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP049 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជាងគំនូររាជធានីភ្នំពេញ : Svay Ken (ភ្នំពេញ)
PP050 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Svay Ken
@Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
PP056 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP051 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP053 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
PP054 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រាជធានីភ្នំពេញ : សង្គ្រោះបុរាណវត្ថុវិទ្យា (ភ្នំពេញ)
PP055 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
Amy Lee Sanford, Khvay Samnang, Lim Sokchanlina, Sok Chanrado, Svay Sareth, Than Sok and Tith Kanith
@Sa Sa Bassac
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP057 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP058 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Various Artists
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ផ្នែកសំខាន់ជាទីតាំង – ការសម្តែង / ការបញ្ចាំង / សំណួរនិងចម្លើយ (ភ្នំពេញ)
PP059 ការសំដែង
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ៅង៨:៣០ យប់
Amrita Performing Arts, Anida Yoeu Ali with students from RUFA
@Institut Francais
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
PP060 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP061 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


វិស្វករ និង កុមារ (ភ្នំពេញ)
PP062 សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
Advancing Engineering Consultants and Mith Samlanh
@Mith Samlanh, entrance to right hand side of Friends the Restaurant
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP063 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ភ្នំពេញ)
PP064 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center
@Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
PP065 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិធីជប់លៀងទីក្រុងយើង (ភ្នំពេញ)
PP066 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៨ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
Various Artists
@Meta House/Art Cafe
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព / ទេសចរណ៍តាមរថយន្តក្រុង (ភ្នំពេញ)
PP067 ការជជែក
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ ព្រឹក-ម៉ោង៤ ល្ងាច
Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center
@Meeting point: Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP068 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនាស្ទូឌីយោរបស់សិល្បករ ងូយិន ធីថាញ់ម៉ៃ (ភ្នំពេញ)
PP069 ការជជែក
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៩ ព្រឹក-ម៉ោង១ រសៀល
Nguyen Thi Thanh Mai
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចងចាំ (ភ្នំពេញ)
PP070 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៦ ល្ងាច
Kim Hak, Kong Vollak, Neak Sophal, Neang Kavich, and Pip Kelly (Asialink) as Creative Producer
@Bophana Audiovisual Research Centre
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
PP071 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


នៅតាមដងផ្លូវ សិក្ខាសាលាដោយ apexart Franchise (ភ្នំពេញ)
PP072 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Curated by Chương-Đài Võ with artists: Amy Lee Sanford, Ashley Billingsley, Kong Vollak, Marga
@Java Cafe
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
PP073 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


តន្ត្រីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (ភ្នំពេញ)
PP074 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
PP075 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការរចនាជាពិព័រណ៍ និង ពិធីប្រគល់រង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មសកម្មនិយម (ភ្នំពេញ)
PP076 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Sahmakum Teang Tnaut (STT) & architecture students
@Hiroshima House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការអានកំណាព្យ (ភ្នំពេញ)
PP077 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ៅង៦:៣០ ល្ងាច
Greg Bem, Soknea Nhim, & poets
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
PP078 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
Various Artists
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ព្រះចន្ទចុះ (ភ្នំពេញ)
PP079 Perfomance
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ៅង៨:៣០ យប់
Common Sole
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួននៃការផ្លាសប្តូរ (សៀមរាប)
SR001 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៧ យប់
Ellen Kaplowitz, Kenro Izu, John McDemott & Yumiko Izu
@Angkor Hospital for Children Visitor Centre
      ព័ត៌មានបន្ថែម


និន្ចា១ និង និន្ចា២: ការបើកកម្មវិធី (សៀមរាប)
SR002 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
George Whelan & Vincent Broustet 
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពន្លឺ សិក្សា ៥ ២០១៤ (សៀមរាប)
SR003 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Olivia Bradley
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សង្គ្រោះដើមឈើ សង្គ្រោះទីក្រុងយើង (សៀមរាប)
SR004 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Battist-Angkor’s Team (Soun Seney, Chhom Channa, Deib Kiri, Chin Borei, Hou Sokratana, Keo Phon Phal
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការបញ្ចូលគ្នានៃម៉ូតខ្មែរ និង ម៉ូតលោកខាងលិចតាមជំនាន់ (សៀមរាប)
SR005 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Life and Hope Association
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពណ៌នៃស្រទាប់អូសូន (សៀមរាប)
SR007 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Oun Savann with children from The Global Child
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិល្បៈធុង:ដើម្បីឲ្យមនុស្សឈប់ស្អប់ធុងសំរាម (សៀមរាប)
SR008 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Oun Savann with children from the Learning Foundation
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ល្ខោនស្រមោលស្បែក: សនាគបាស (សៀមរាប)
SR009 ការសំដែង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Cambodian Living Arts & Wat Bo Shadow Puppet Troupe
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


មហានគរ… ប្រសិនបើអង្គរមិនត្រូវបានបោះបង់? (សៀមរាប)
SR010 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Bruno Levy
@Sofitel Angkor Pokeethra
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពាក្យនៅលើជញ្ជាំង | ដែលមិនធ្លាប់ក្រោកឡើង (សៀមរាប)
SR006 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Tori Green, Salao Mao, Keo Dara, Loz Gravett, Travis Phillips
@Sok San Road
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនាអង្គរម្តងទៀត ដោយអ្នករបាំពិសិដ្ឋអង្គរ (សៀមរាប)
SR011 ការសំដែង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
NKFC Sacred Dancers
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិល្បៈ និង ការប្រញាប់ (សៀមរាប)
SR012 ការសំដែង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Phare, The Cambodian Circus
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចូលមកក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ (សៀមរាប)
SR013 ការសំដែង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Chok Socheat, Khun Srey Nuch, Kong Seng Va and Sorn Srey Nith. Directed by Bob Ruijzendaal.
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


លំដាប់ Mandala (សៀមរាប)
SR014 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Anthony Gabelics
@McDermott Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


អ្នករបាំពិសិដ្ឋ (សៀមរាប)
SR015 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
Rafael Winer and Sasha Constable
@McDermott Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


Mon Boulet (សៀមរាប)
SR016 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Svay Sareth
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការចូលទៅកាន់របស់ជនពិការ (សៀមរាប)
SR017 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
So Nut, Chan Men, Tun Channareth, Bros Phearith, Ty Dara
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បំភ្លឺជីវិតយើង (សៀមរាប)
SR018 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Grace House NGO children and electrician apprentices
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចលនានៅសៀមរាប (សៀមរាប)
SR019 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
Laurent Dambies
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលារូបថតនៅបាត់ដំបង (បាត់ដំបង)
BT006 សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃពុធ ទី៥
ម៉ោង៩ ព្រឹក-ម៉ោង៥ ល្ងាច
Kim Hak
@Meeting point: Sammaki Ga
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនកិច្ចសិល្បៈនៅបាត់ដំបង (បាត់ដំបង)
BT001 ការជជែក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ៅង៥:៣០ ល្ងាច
Phin Sophorn
@Starting point: Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញ (បាត់ដំបង)
BT002 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
Nov Sokunthea
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


អនក្ខរកម្ម (បាត់ដំបង)
BT004 ការតាំងពិព័រណ៌
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
Long Kosal
@Street 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការធ្វើដំណើរសិល្បៈ (បាត់ដំបង)
BT007 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Battambang Art Association
@Street 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលា (បាត់ដំបង)
BT009 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧
ម៉ោង៧ ព្រឹក-ម៉ោង១១ យប់
Nicky Ward
@Sammaki Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំងឺ (បាត់ដំបង)
BT003 ការសំដែង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
Reoun Sokhom
@Battambang Art Studio
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនីយភាពរបាំ (បាត់ដំបង)
BT005 ការចាក់បញ្ចាំង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៨ យប់-
Pry Nehru
@Lotus bar and gallery 53, St 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាគំនូរខ្សែកោង (បាត់ដំបង)
BT010 សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង​២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
Som Sotheara
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការបិទកម្មវិធីមហោស្រព (បាត់ដំបង)
BT008 ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
Various Artists
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម