កម្មវិធីសង្ខេបទាញយកកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរ

ទាញយកកម្មវិធីជាភាសាអង់គ្លេស

ទីក្រុងភ្នំពេញ

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៧:0០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ពិព័រណ៍ពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែល លោកសុវណ្ណ ភីឡុង Sovan Philong ជាអ្នកចាត់ចែងនោះ នឹងនាំមកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតដែល     ពិនិត្យពិច័្ចយទំនាក់ទំនងទៅនឹងទីកន្លែង និងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីក្រុង។ ការបង្ហាញពីគំនិតដើម្បីទីក្រុងយើង បង្កើតនូវគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយនៃកម្មវិធីមហោស្រព ហើយមានបើកជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់សាធារណជនពីម៉ោង ១០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០យប់។ មានបង្ហាញពីស្នាដៃ និងការសម្តែងរបស់ ៖ Cambodia Knits, Cambodia Living Arts, Chhan Dina, Chhim Sothy, Common Sole, Epic Arts, Fani Llaurado, Genivaldo Amorim, Greg Bem, Hun Chansan, Inazio Zurutuza, Ingolv Haaland, Keo Mankean, Kong Vollak, LinDa Saphan, Mao Soviet, Nhim Soknea, Ouch Savy, Pandaemonium Dance, Prom Putvisal, Pen Serey Pagna, Ruben Castillero, Som Vannita និង Timothy Robertson។

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៧:១៥ យប់ – ម៉ោង៧:៤៥ យប់

តន្ត្រីផ្ទាល់ // Ingolv Haaland & Ouch Savy

@The Mansion

Performance

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៧:៤៥ យប់ – ម៉ោង៨ យប់

របាំ Pandaemonium // Gillian Rhodes, Sophea Chamroeun, Dara Chamroeun, Chanborey Soy & Robin Chan

@The Mansion

Performance

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ការឆ្លងកាត់យ៉ាងរហ័សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ // Keo Mankean & Ruben Castillero

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ការរស់នៅក្នុងទីធ្លាតូច // Tengbom Architects and The Room Design Studio

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ការគូសផែនទីនៃអនាគតរបស់រាជធានីភ្នំពេញ // Hun Chansan

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ចក្ខុវិស័យអំពីកាកសំណល់ // Chhim Sothy

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ការតាំងលំនៅជាថ្មីនៃអ្នកគ្មានលំនៅដ្ឋាន // Fani Llauradó & Chhan Dina

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ធ្មេញ២៤ // Genivaldo Amorim

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ចក្ខុវិស័យអំពីរាជធានីភ្នំពេញ // Kong Vollok, Prom Putvisal & Pen Serey Pagna

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ពាក្យរងរបួស // LinDa Saphan, with assistant Chan Chorm Boramey

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

នៅតែ // Mao Soviet & Timothy Robertson

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

សៀកទីក្រុង // Inazio Zurutuza with Phare Circus performers

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជួសជុលខ្ញុំ កុំចាកចោលខ្ញុំ // Som Vannita

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ការសំងាត់របស់ខេត្តកែប // Seila Prum, Kon Khmer Koun Khmer

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា - ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង៥ ល្ងាច

ស៊ីក្លូព្យុះអំបោះ // Cambodia Knits

@City wide

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង៦ ល្ងាច

កាហ្វេកង់បី // ChildSafe

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១២ ថ្ងៃត្រង់

សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits // Cambodia Knits

@The Mansion

Workshop

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៣ រសៀល

ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ // Various Artists

@The Mansion

Talk

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៣ រសៀល – ម៉ោង៤ ល្ងាច

ម៉ូតូ ម៉ូតូ // Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou Buntheng, Sut Sopha and Tov Bunroath

@The Mansion

Performance

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច

Bonn Phum Nov Bo-ding (បុណ្យភូមិនៅប៊ូឌីង) // Sa Sa Art Projects with Aziza School and Big Stories Co.

@Roof of White Building

Performance

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៨:៣០ យប់

សូមរីករាយជាមួយខ្សាច់របស់ខ្ញុំ : Samnang Cow Taxi ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី // Khvay Samnang

@White Building – Middle entrance pathway

Screening

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៨:៣០ យប់

ការបង្ហាញខ្នាតតូចដែលលេចឡើងនៅប៊ូឌីង // Aziza School and Sa Sa Art Projects

@White Building

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៦:០០ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៨:៣០ យប់

ការចាប់ផ្តើមនៃប័ណ្ណសារសិល្បៈនៅអគារស // Sa Sa Art Projects

@White Building

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៨:៣០ យប់

ការបើកពិព័រណ៍រូបថត : ប័ណ្ណសារសិល្បៈ “មួយឆ្នាំនៅក្នុងអគារ” // Aziza School and Sa Sa Art Projects

@White Building

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា

ម៉ោង៨:៣០ យប់ – ដល់យប់ជ្រៅ

ខេមបូជេម (Cambojam) // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង៦ ល្ងាច

កាហ្វេកង់់បី // ChildSafe

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង១០:៣០ ព្រឹក – ម៉ោង១១:៣០ ព្រឹក

ម៉ូតូ ម៉ូតូ // Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou Buntheng, Sut Sopha and Tov Bunroath

@The Mansion

Performance

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង១ រសៀល – ម៉ោង២ រសៀល

ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ // Various Artists

@The Mansion

Talk

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៤ ល្ងាច

សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits // Cambodia Knits

@The Mansion

Workshop

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង៤:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច

ក្បួនដង្ហែសិល្បករ និងការជួបជុំគ្នា // Cambodia Living Arts & Tiny Toones; Ban Sreypous, Chou Ravy, Han Sitha, Hem Daravuth, Keo Sreyleak, Kong Kuchmakara, Kory Sokkeang, Kory Sokkim, Moeun Chanthy, Nuth Samphas, Ouk Phally, Phan Chamroeun, Phan Pheaktra, Pich Sarath, Pork Vichay, Prim Phearun, Rong Raksa, Ros Chamroeun, Samkhoun Samphoung, Seam Sokuntheary, Sok Chundavuth, Srey Pov, Sun Neary, Tach Chanti, Theng Kimsor, Thim Buncheang, Thon Chanmony, Tim Channa and Yim Sokong

@CLA office (starting point) / The Mansion (end point)

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៨:៣០ យប់

ពិព័រណ៌តូចៗនៅអាគារស // Aziza School and Sa Sa Art Projects

@White Building

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៨ យប់

ពន្លឺ ស្រមោល និង កាយវិការ ពីខេត្តបាត់ដំបង // Loeum Lorn, Long Kosal, Make Maek, Mao Soviet, Michael Laub, Pip Kelly and Studio Revolt

@Romeet Gallery

Pop-up event

 

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Pop-up event

 

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

ជាងគំនូររាជធានីភ្នំពេញ : Svay Ken

@Meta House

Exhibition

 

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៨:៣០ យប់

រាជធានីភ្នំពេញ : សង្គ្រោះបុរាណវត្ថុវិទ្យា // Amy Lee Sanford, Khvay Samnang, Lim Sokchanlina, Sok Chanrado, Svay Sareth, Than Sok and Tith Kanitha

@Sa Sa Bassac

Exhibition

 

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Various Artists

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ៅង៨:៣០ យប់

ផ្នែកសំខាន់ជាទីតាំង – ការសម្តែង / ការបញ្ចាំង / សំណួរនិងចម្លើយ // Amrita Performing Arts, Anida Yoeu Ali with students from RUFA

@Institut Francais

Performance

 

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៤ ល្ងាច

វិស្វករ និង កុមារ // Advancing Engineering Consultants and Mith Samlanh

@Mith Samlanh, entrance to right hand side of Friends the restaurant

Workshop

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

រោងភាពយន្តកាហ្វេរបស់ Chanthy // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច — ម៉ោង៨ យប់

ការកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព // Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center

@Meta House

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា

ម៉ោង៨ យប់ – ដល់យប់ជ្រៅ

ពិធីជប់លៀងទីក្រុងយើង // Various Artists

@Meta House/Art Cafe

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៨:៣០ ព្រឹក – ម៉ោង៤ ល្ងាច

ស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព / ទេសចរណ៍តាមរថយន្តក្រុង // Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center

@Meeting point: Meta House

Talk

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៩ ព្រឹក – ម៉ោង១ រសៀល

បើកស្ទូឌីយោជាមួយសិល្បករ Nguyen Thi Thanh Mai // Nguyen Thi Thanh Mai

@White Building

Talk

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៣ រសៀល – ម៉ោង៦ ល្ងាច

ចងចាំ // Kim Hak, Kong Vollak, Neak Sophal, Neang Kavich, and Pip Kelly (Asialink) as Creative Producer

@Bophana Audiovisual Resource Centre

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

ភាពយន្តនៅហាងកាហ្វេរបស់ចន្ធី // Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents

@Chanthy’s Café at the White Building

Screening

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

នៅតាមដងផ្លូវ សិក្ខាសាលាដោយ apexart Franchise // Curated by Chương-Đài Võ with artists: Amy Lee Sanford, Ashley Billingsley, Kong Vollak, Margaret Honda, Rainer Prohaska & Sandrine Llouquet

@Java Café

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា

ម៉ោង៨:៣០ យប់ – ដល់យប់ជ្រៅ

តន្ត្រីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា

ម៉ោង១០ ព្រឹក – ម៉ោង១០ យប់

បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ // Various Artists

@The Mansion

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា

ម៉ោង៣ រសៀល – ម៉ោង៥ ល្ងាច

ការរចនាជាពិព័រណ៍ និង ពិធីប្រគល់រង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មសកម្មនិយម // Sahmakum Teang Tnaut (STT) & architecture students

@Hiroshima House

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា

ម៉ោង៥ ល្ងាច – ម៉ៅង៦:៣០ ល្ងាច

ការអានកំណាព្យ // Greg Bem, Soknea Nhim, & poets

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង១០ យប់

ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion // Various Artists

@The Mansion

Pop-up event

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ៅង៨:៣០ យប់

ព្រះចន្ទចុះ // Common Sole

@The Mansion

Perfomance

 

ទីក្រុងសៀមរាប

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា

ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៧ យប់

ជំនួននៃការផ្លាសប្តូរ // Ellen Kaplowitz, Kenro Izu, John McDemott & Yumiko Izu

@Angkor Children Hospital Visitors Centre

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

និន្ចា១ និង និន្ចា២: ការបើកកម្មវិធី // George Whelan & Vincent Broustet

@Park Hyatt Hotel

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

ពន្លឺ សិក្សា #៥ ២០១៤ // Olivia Bradley

@Park Hyatt Hotel

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

សង្គ្រោះដើមឈើ សង្គ្រោះទីក្រុងយើង // Battist-Angkor’s Team (Soun Seney, Chhom Channa, Deib Kiri, Chin Borei, Hou Sokratana, Keo Phon Phalla)

@Park Hyatt Hotel

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

ការបញ្ចូលគ្នានៃម៉ូតខ្មែរ និង ម៉ូតលោកខាងលិចតាមជំនាន់ // Life and Hope Association

@Park Hyatt Hotel

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧ ព្រឹក – ម៉ោង១១ យប់

ពាក្យនៅលើជញ្ជាំង | ដែលមិនធ្លាប់ក្រោកឡើង // Tori Green & Travis

@Sok San Road

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៥ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

ពណ៌នៃស្រទាប់អូសូន // Oun Savann with The Global Child’s kids

@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel Park

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៥ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

សិល្បៈធុង:ដើម្បីឲ្យមនុស្សឈប់ស្អប់ធុងសំរាម // Oun Savann with Learning Foundation’s kids

@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel Park

Pop-up event

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

ល្ខោនស្រមោលស្បែក: សនាគបាស // Cambodian Living Arts & Wat Bo Shadow Puppet Troupe

@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel Park

Performance

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

មហានគរ… ប្រសិនបើអង្គរមិនត្រូវបានបោះបង់? // Bruno Levy

@Sofitel Hotel

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៥ ល្ងាច

“ទស្សនាអង្គរម្តងទៀត” ដោយអ្នករបាំពិសិដ្ឋអង្គរ // NKFC Sacred Dancers

@Phare Circus

Performance

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៥ ល្ងាច

សិល្បៈ និង ការប្រញាប់ // Phare Cambodia Circus

@Phare Circus

Performance

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង២ រសៀល – ម៉ោង៥ ល្ងាច

ចូលមកក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ // Chok Socheat, Khun Srey Nuch, Kong Seng Va and Sorn Srey Nith. Directed by Bob Ruijzendaal

@Phare Circus

Performance

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

លំដាប់ Mandala // Anthony Gabelics

@McDermott Gallery

Screening

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ៅង៧:៣០ យប់

អ្នករបាំពិសិដ្ឋ // Rafael Winer and Sasha Constable

@McDermott Gallery

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

Mon Boulet // Svay Sareth

@FCC Siem Reap

Screening

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

ការចូលទៅកាន់របស់ជនពិការ // So Nut, Chan Men, Tun Channareth, Bros Phearith, Ty Dara

@FCC Siem Reap

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

បំភ្លឺជីវិតយើង // Grace House NGO children and electrician apprentices

@FCC Siem Reap

Exhibition

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧:៣០ យប់ – ម៉ោង៩ យប់

ចលនានៅសៀមរាប // Laurent Dambies

@FCC Siem Reap

Screening

 

ទីក្រុងបាត់ដំបង

 

ថ្ងៃពុធ ទី៥ – ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៩ ព្រឹក – ម៉ោង៥ ល្ងាច

សិក្ខាសាលារូបថតនៅបាត់ដំបង // Kim Hak

@Meeting point: Sammaki Gallery

Workshop

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ – ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៣ រសៀល – ម៉ៅង៥:៣០ ល្ងាច

ទស្សនកិច្ចសិល្បៈនៅបាត់ដំបង // Phin Sophorn

@Starting point: Make Maek Art Space

Talk

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ – ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧ ព្រឹក – ម៉ោង១១ យប់

សិក្ខាសាលា // Nicky Ward

@Sammaki Gallery

Pop-up event

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៥ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

ការធ្វើដំណើរសិល្បៈ // Battambang Art Association

@Street 2.5

Pop-up event

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៨ យប់

ការប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញ // Nov Sokunthea

@Make Maek Art Space

Exhibition

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៨ យប់

អនក្ខរកម្ម // Long Kosal

@Phsar Nat Market

Exhibition

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង​២ រសៀល – ម៉ោង៤ ល្ងាច

សិក្ខាសាលាគំនូរខ្សែកោង // Som Sotheara

@Make Maek Art Space

Workshop

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច – ម៉ោង៨ យប់

ជំងឺ // Reoun Sokhom

@Battambang Art Studio

Performance

 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៧ យប់ – ម៉ោង៨ យប់

ទស្សនីយភាពរបាំ // Pry Nehru

@Battambang Art Studio

Screening

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ

ម៉ោង៦ ល្ងាច – ម៉ោង៩ យប់

ការបិទកម្មវិធីមហោស្រព // Various Artists

@Make Maek Art Space

Pop-up event