Michelle O’Brien

Michelle
  Michelle O’Brien
  ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍សិល្បៈនិងវប្បធម៌ ព្រមទាំងធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បៈ អ្នកផលិតច្នៃប្រឌិត និង ជាគទានុរក្សក្នុងមហោស្រពសិល្បៈអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការវប្បធម៌នានា Michelle O’Brien ចូលរួមជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពទីក្រុងយើង។

ការងារអាជីពរបស់គាត់រួមមាន គទានុរក្សា បង្កើតកម្មវិធីសិល្បៈ គ្រប់គ្រងគំរោងនិងព្រឹត្តិការណ៍ ផលិតកម្មវិធីប្រតិបត្តិការ ទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល។ គាត់បានចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍និងយុទ្ធនាការវប្បធម៌នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី អឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង រួមមានSydney Festival, Edinburgh International Festival និង BAM NYC.

ថ្មីៗនេះគាត់ក៏បានជ្រើសរើសជាអ្នកចូលរួមក្នុង សមាគមន៍មហោស្រពសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងមហោស្រពវ័យក្មេង។