អ្នកវិភាគទាន

មហោស្រពទីក្រុងយើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍ និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ហើយទទួលស្វាគមន៍រាល់វិភាគទាននានា ដែលរួមមានសំភារៈ ទីកន្លែង ជំនាញបច្ចេកទេស។

ដើម្បីពិភាក្សានឹងចូលរួមវិភាគទាន សូមទាក់ទង Ms Olivia Wynne, ប្រធានផ្នែកអ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត: olivia@ourcityfestival.org