បញ្ជីអ្នកឧបត្ថម្ភ

យើងជឿជាក់ថារាល់ការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យមហោស្រពទីក្រុងយើង ក្លាយជាមហោស្រពដែលផ្តល់ឱកាសដល់មហាជនយល់ដឹងពី សិល្បៈ ស្ថាបត្យកម្ម និង បណ្តុំគំនិត។ ជំនួយថវិការ និង ការចូលរួមនានាពីអ្នកគាំទ្រ អ្នកឧបត្ថម្ភឯកជន និង អ្នកវិភាគទាននានា នឹងជួយផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយក្នុងការផលិត ការរៀបចំ ធ្វើទីផ្សារ និង ក្រុមការងារតូចៗតាមទីក្រុងភ្នំពេញ សៀមរាប និង បាត់ដំបង។

ជូនចំពោះគ្រួសារអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងឡាយ សូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីមហោស្រពទីក្រុងយើងលេចចេញជារូបរាងឡើង!

អ្នកឧបត្ថម្ភ

Gold Sponsor Silver Sponsor Bronze Sponsors
the_us_embassy_logo
        The U.S. Embassy
ANZ_Royal_H_blue Unesco CLA
 Tengbom
GoldenGekko

 

ដៃគូសារព័ត៌មាន
Advisor logo Globe logo

អ្នកឧបត្ថម្ភ

អ្នកឧបត្ថម្ភធំ
Joe Development Ltd

អ្នកឧបត្ថម្ភ
Anonymous (6)
Adam Bach
Ali Sanderson
Amy Sanford
Antonia Manoochehri
Beni Chhun
Carol Dugger
Caroline Wynne
Carrie Perreault
Chansan Hun
Charley Todd
Connie Baher
Eva Pritscher
F Frumberg
HCMC
Isabelle Baumann
K F McLeod Adair
Kheang Seng
Laura J. Lyons
Linda Saphan
Natalie Josephine Pace
Olivia Hague
Palates Angkor
Pich Oxbow Studio
Rodger Edward Nelson
S G Paterson
Sandra L Shum
Terry O’Brien
The East Gallery

 

ដៃគូវប្បធម៌

 

ដៃគូទីតាំង

អ្នកចូលរួម

Advancing Engineering Consultants
Amrita Performing Arts
Amy Lee Sanford
Anida Yoeu Ali
Anne Laure Camilleri
Anthony Evans
Anthony Gabelics
Architecture students
Ashley Billingsley
Aziza School
Ban Sreypous
Battambang Art Association
Battist-Angkor’s Team
Big Stories Co.
Bob Ruijzendaal
Bros Phearith
Bruno Levy
Cambodia Knits
Cambodian Living Arts
Cambodian National Circus performers
Chan Chorm Boramey
Chan Men
Chanborey Soy
Chhan Dina
Chhim Sothy
Chhom Channa
Children from The Global Child
Children from the Learning Foundation
ChildSafe
Chin Borei
Chok Socheat
Chou Ravy
Chương-Đài Võ
Common Sole
Dara Chamroeun
Deib Kiri
Electrician apprentices
Ellen Kaplowitz
Epic Arts
Fani Llauradó
Genivaldo Amorim
George Whelan
Gillian Rhodes
Grace House NGO children
Greg Bem
Han Sitha
Hem Daravuth
Hou Sokratana
Hun Chansan
Inazio Zurutuza
Ingolv Haaland
Jeetendra Marcelline
John McDemott
Ken Sokna
Kenro Izu
Keo Dara
Keo Mankean
Keo Phon Phalla
Keo Sreyleak
Khun Srey Nuch
Khvay Samnang
Kim Hak
Komitu Architects
Kon Khmer Koun Khmer
Kong Kuchmakara
Kong Seng Va
Kong Vollack
Kory Sokkeang
Kory Sokkim
Kouk Khleang Youth Center
Laura Scott
Laurent Dambies
Lay Noth
Life and Hope Association
Lim Sokchanlina
LinDa Saphan
Loeum Lorn
Long Kosal
Loz Gravett
Make Maek
Mao Soviet
Margaret Honda
Mary
Michael Laub
Mith Samlanh
Moeun Chanthy
Neak Sophal
Neang Kavich
Nguyen Thi Thanh Mai
Nicky Ward
NKFC Sacred Dancers
Nov Sokunthea
Nuth Samphas
Olivia Bradley
Onn Sokny
Ork Savy
Ou Buntheng
Ouch Savy
Ouk Phally
Oun Savann
Pen Serey Pagna
Phan Chamroeun
Phan Pheaktra
Phare Cambodia Circus
Phin Sophorn
Pich Sarath
Pip Kelly
Po Sakun
Pork Vichay
Prim Phearun
Prom Putvisal
Pry Nehru
Rafael Winer
Rainer Prohaska
Reoun Sokhom
Robin Chan
Rong Raksa
Ros Chamroeun
Ruben Castillero
Sa Sa Art Projects
Sahmakum Teang Tnaut (STT)
Salao Mao
Samkhoun Samphoung
Sandrine Llouquet
Sasha Constable
Seam Sokuntheary
Seila Prum
So Nut
Sok Chanrado
Sok Chundavuth
Soknea Nhim
Som Sotheara
Som Vannita
Sophea Chamroeun
Sorn Srey Nith
Soryia Warren
Soun Seney
Srey Pov
Steve Golden
Students from RUFA
Studio Revolt
Sun Neary
Sut Sopha
Svay Ken
Svay Sareth
Tach Chanti
Tengbom Architects
Than Sok
The Room Design Studio
Theng Kimsor
Thim Buncheang
Thon Chanmony
Tim Channa
Timothy Robertson
Tiny Toones
Tith Kanitha
Tori Green
Tov Bunroath
Travis Phillips
Tun Channareth
Ty Dara
Vincent Broustet
Wat Bo Shadow Puppet Troupe
White Building residents
Yim Sokong
Yumiko Izu

 

អ្នករួមវិភាគទាន

Abby Millerd
Anne-Julie Peycam
Chris Bradbury
Kirilly Crawford
Phare Cafe
Mekong Food Group
Rowan Martin-Hughes

 

ក្រុមប្រឹក្សាមហោស្រព

Irene S Leung, Sue McCauley

ក្រុមការងារមហោស្រព

Dana Langlois, Artistic Director & Founder
Sovan Philong, Phnom Penh City Curator
Oun Savann, Siem Reap City Curator
Sasha Contable, Siem Reap City Curator
Mao Soviet, Battambang City Curator
Olivia Wynne, Partnerships & Volunteer Manager
Michelle O’Brien, Events Manager
Daen Kelly, Marketing and Communications Manager
Sok Kimheng, Assistant Producer
Hang Sokunthea, Assistant Producer
La Sros, VIP Coordinator
Hoeng Keomakara, Photographer
Toy Monireth, Photographer

ប្រេសិតយុវជន

Bun Boralong
Buoy Chankesey
Chay Socheata
Chea Pengsive
Chhim Visothea
Ear Yongvin
Hor Daro
Hor Kimhorng
Heng Daly
Hour Kimsrean
Ketratanak Kay
Raingsey Kessny
Kosal Puthyratanak
Ly Bendith
Ly Sreypich
Lay Youvira
Lim Lihour
Mao Somaly
Nuon Sochenda
Pech Kimteng
Pech Sarik
Phang Maliny
Poch Sopheavy
Roeun Leakhena
Say Pohnbormei
Soeun Vathanak
Sok Sovannara
Sok Thanouk
Srey Kanica
Var Chansovannaroth

មហោស្រពទីក្រុងយើង​រៀបចំដោយ