ដៃគូវប្បធម៌

មហោស្រពទីក្រុងយើងធ្វើការសហការជាមួយដៃគូវប្បធម៌ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់មហោស្រពជាមួយនឹងគោលបំណងចង់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរគំនិតសំរាប់ទីក្រុង។

ដៃគូគំរោងទាំងអស់បានដាក់តាំងពិព័រណ៌បង្ហាញពីស្នាដៃនៅតាមទីក្រុងនានា ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រព។

សេចក្តីប្រកាសរកដៃគូសំរាប់ចូលរួមជាមួយមហោស្រពទីក្រុងយើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិភាក្សាដើម្បីក្លាយជាដៃគូនៅឆ្នាំ២០១៥។ សូមទាក់ទង Dana Langlois: dana@ourcityfestival.org

Cultural partners work with the festival collaboratively to build the program by contributing their own creative projects.

Advancing Engineering Consultants

Amrita Performing Arts

apexart

AsiaLink

Bophana Audiovisual Resource Centre

Cambodia Knits

Cambodia Living Arts

ChildSafe International

Epic Arts

Institut français

JavaArts

Khmer Architecture Tours

Komitu Architects

Meta House

Mith Samlanh

Phare Circus

Royal University of Fine Arts

Sahmakum Teang Tnaut (STT)

Sa Sa Art Projects

Sa Sa Bassac

UN-Habitat

UNICEF