ធ្វើការជាមួយយើង

ប្រកាសរកអ្នកច្នៃប្រឌិត

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសជ្រើសរើសសំរាប់មហោស្រពទីក្រុងយើងឆ្នាំ២០១៤ ត្រូវបានបញ្ចប់។ យើងមិនទទួលពាក្យទៀតទេ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៥។ សូមតាមដានគេហទំព័រយើងឲ្យជាប់លាប់ដើម្បីទទួលដំណឹងពីការប្រកាសជ្រើសរើសនៅឆ្នាំក្រោយ។ អរគុណសំរាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក យើងនឹងរងចាំជួបអ្នកនាពេលខាងមុខ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់សូមទាក់ទង: bepartof@ourcityfestival.org

 

ឱកាសការងារ

បច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានការងារផ្តល់ជូនពីមហោស្រពទីក្រុងយើងទេ

សូមតាមដានទំព័រនេះ ដើម្បីទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពនៃព័ត៌មាន។

 

ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយយើង

មហោស្រពទីក្រុងយើងចាប់អារម្មណ៍ ពីការទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជំនាញពិសេសដូចជា (កាត់តវីដេអូ ថតរូប បច្ចេកទេសសំលេង និង ពន្លឺ) សំរាប់អ្នកដែលទំនេរពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមករាឆ្នាំ២០១៤។

សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើង ហើយបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចផ្តល់បាន: bepartof@ourcityfestival.org