កម្មវិធីប្រសិតយុវជន

រាល់ដំណើរការមហោស្រព មហោស្រពទីក្រុងយើងបានអញ្ជើញអ្នកច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីក្លាយជាប្រសិតយុវជននិងចូលរួមរាល់ការបង្កើតនានា ទីផ្សារ និង សកម្មភាពស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ។ កម្មវិធីប្រសិតយុវជន គឺជាឱកាសស្ម័គ្រចិត្តមួយដើម្បីជួយដល់យុវជនក្នុងការហ្វឹកហាត់និងធ្វើវិភាគទានដល់មហោស្រព ព្រមទាំងបានសិក្សានិងមានសេចក្ដីរីករាយក្នុងកំឡុងពេលទាំងឡាយ។

 

ក្លាយជាប្រសិតយុវជន

គួរឲ្យសោកស្តាយ សេចក្តីប្រកាសនៃការជ្រើសរើសប្រសិតយុវជនសំរាប់មហោស្រពទីក្រុងយើងឆ្នាំ២០១៤ត្រូវបានបញ្ចប់។ សូមតាមដានគេហទំព័រយើងឲ្យបានជាប់ដើម្បីមានឱកាសក្លាយជាប្រសិតយុវជនឆ្នាំ២០១៥។ អរគុណសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង: bepartof@ourcityfestival.org

 

ប្រសិតយុវជនបច្ចុប្បន្ន

Bun Boralong, Buoy Chankesey, Chay Socheata, Chea Pengsive, Chhim Visothea, Ear Yongvin, Hor Daro, Hor Kimhorng, Heng Daly, Heng Dary, Hour Kimsrean, Ketratanak Kay, Raingsey Kessny, Kosal Puthyratanak, Ly Bendith, Ly Sreypich, Lay Youvira, Lim Lihour, Mao Somaly, Nuon Sochenda, Pech Kimteng, Pech Sarik, Phang Maliny, Poch Sopheavy, Roeun Leakhena, Say Pohnbormei, Soeun Vathanak, Sok Sovannara, Sok Thanouk, Srey Kanica and Var Chansovannaroth.