ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរ មតិ សាកសួរ ឬ ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីមហោស្រព សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ។

 

អ៊ីម៉ែលទូទៅ: bepartof@ourcity.org

Dana Langlois, នាយកនិងស្ថាបនិក dana@ourcityfestival.org

Daen Kelly, ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនង daen@ourcityfestival.org

Olivia Wynne, ប្រធានផ្នែកដៃគូនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត olivia@ourcityfestival.org

Michelle O’Brien, ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ michelle@ourcityfestival.org

ហង់ សុគន្ធា, អ្នកជំនួយការផលិត sokunthea@ourcityfestival.org

សុខ គឹមហេង, អ្នកជំនួយការផលិត kimheng@ourcityfestival.org

សុវណ្ណ ភីឡុង, គទានុរក្សសំរាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ philong@ourcityfestival.org

អ៊ុន សាវ៉ាន់, គទានុរក្សសំរាប់ទីក្រុងសៀមរាប savann@ourcityfestival.org

Sasha Contable, គទានុរក្សសំរាប់ទីក្រុងសៀមរាប sasha@ourcityfestival.org

ម៉ៅ សូវៀត, គទានុរក្សសំរាប់បាត់ដំបង soviet@ourcityfestival.org