កម្មវិធី

ទីក្រុង
ថ្ងៃចាប់ផ្តើម    ថ្ងៃបញ្ចប់
ប្រភេទ  
ការតាំងពិព័រណ៌     ការសំដែង     ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង    
ការចាក់បញ្ចាំង     ការជជែក     សិក្ខាសាលា   


គំនិតដើម្បីទីក្រុងយើង : ភ្នំពេញ / ការបើកពិព័រណ៍ជាផ្លូវការដោយមានការសម្តែងបើក កម្មវិធី (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៧:0០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការឆ្លងកាត់យ៉ាងរហ័សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Keo Mankean & Ruben Castillero
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការរស់នៅក្នុងទីធ្លាតូច (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Tengbom Architects and The Room Design Studio
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការគូសផែនទីនៃអនាគតរបស់រាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Hun Chansan
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចក្ខុវិស័យអំពីកាកសំណល់ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Chhim Sothy
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការតាំងលំនៅជាថ្មីនៃអ្នកគ្មានលំនៅដ្ឋាន (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Fani Llaurado & Chhan Dina
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ធ្មេញ២៤ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Genivaldo Amorim
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចក្ខុវិស័យអំពីរាជធានីភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Kong Vollok, Prom Putvisal & Pen Serey Pagna
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពាក្យរងរបួស (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
LinDa Saphan, with assistant Chan Chorm Boramey
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


នៅតែ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Mao Soviet & Timothy Robertson
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សៀកទីក្រុង (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Inazio Zurutuza with Cambodian National Circus performers
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជួសជុលខ្ញុំ កុំចាកចោលខ្ញុំ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Som Vannita
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ស៊ីក្លូព្យុះអំបោះ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Cambodia Knits
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Phnom Penh
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការសំងាត់របស់ខេត្តកែប (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Seila Prum, Kon Khmer Koun Khmer
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


កាហ្វេកង់បី (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ChildSafe
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៦ ល្ងាច
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits (ភ្នំពេញ)
សិក្ខាសាលា
Cambodia Knits
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១២ ថ្ងៃត្រង់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ (ភ្នំពេញ)
ការជជែក
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៣ រសៀល
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ម៉ូតូ ម៉ូតូ (ភ្នំពេញ)
ការសំដែង
Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បុណ្យភូមិនៅប៊ូឌីង (Bonn Phum Nov Bo-Ding) (ភ្នំពេញ)
ការសំដែង
Sa Sa Art Projects with Aziza School and Big Stories Co.
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សូមរីករាយជាមួយខ្សាច់របស់ខ្ញុំ : Samnang Cow Taxi ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Khvay Samnang
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@White Building – Middle entrance pathway
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សម្ពោធ បណ្ណសារសិល្បៈនៅបូឌីង (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Sa Sa Art Projects
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សម្ពោធពិព័រណ៍រូបថត “មួយឆ្នាំនៅបូឌីង” (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Aziza School and Sa Sa Art Projects
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិព័រណ៍តូចៗចម្រុះ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Aziza School and Sa Sa Art Projects
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៦:០០ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ខេមបូជេម (Cambojam) (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


កាហ្វេកង់់បី (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
ChildSafe
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង៦ ល្ងាច
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ម៉ូតូ ម៉ូតូ (ភ្នំពេញ)
ការសំដែង
Epic Arts: Anthony Evans, Ken Sokna, Laura Scott, Lay Noth, Mary, Po Sakun, Onn Sokny, Ork Savy, Ou
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០:៣០ ព្រឹក-ម៉ោង១១:៣០ ព្រឹក
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ចែងមហោស្រព និងវិចិត្រករ (ភ្នំពេញ)
ការជជែក
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១ រសៀល-ម៉ោង២ រសៀល
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាស្ដីពី Cambodia Knits (ភ្នំពេញ)
សិក្ខាសាលា
Cambodia Knits
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ក្បួនដង្ហែសិល្បករ និងការជួបជុំគ្នា (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Cambodia Living Arts & Tiny Toones; Ban Sreypous, Chou Ravy, Han Sitha, Hem Daravuth, Keo Sreyleak,
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៤:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច
@Cambodian Living Arts office (starting point) / The Mansion (end point)
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិព័រណ៍តូចៗចម្រុះ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Aziza School and Sa Sa Art Projects
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពន្លឺ ស្រមោល និង កាយវិការ ពីខេត្តបាត់ដំបង (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Loeum Lorn, Long Kosal, Make Maek, Mao Soviet, Michael Laub, Pip Kelly and Studio Revolt
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៨ យប់
@Romeet Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជាងគំនូររាជធានីភ្នំពេញ : Svay Ken (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Svay Ken
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រាជធានីភ្នំពេញ : សង្គ្រោះបុរាណវត្ថុវិទ្យា (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Amy Lee Sanford, Khvay Samnang, Lim Sokchanlina, Sok Chanrado, Svay Sareth, Than Sok and Tith Kanith
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨:៣០ យប់
@Sa Sa Bassac
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Various Artists
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ផ្នែកសំខាន់ជាទីតាំង – ការសម្តែង / ការបញ្ចាំង / សំណួរនិងចម្លើយ (ភ្នំពេញ)
ការសំដែង
Amrita Performing Arts, Anida Yoeu Ali with students from RUFA
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ៅង៨:៣០ យប់
@Institut Francais
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តក្រៅ ដែលរៀបចំដោយ Bophana នៅថ្ងៃអាទិត្យ រហូតដល់យប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៨:៣០ យប់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


វិស្វករ និង កុមារ (ភ្នំពេញ)
សិក្ខាសាលា
Advancing Engineering Consultants and Mith Samlanh
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
@Mith Samlanh, entrance to right hand side of Friends the Restaurant
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
@Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពិធីជប់លៀងទីក្រុងយើង (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា
ម៉ោង៨ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
@Meta House/Art Cafe
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព / ទេសចរណ៍តាមរថយន្តក្រុង (ភ្នំពេញ)
ការជជែក
Komitu Architects and Kouk Khleang Youth Center
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ ព្រឹក-ម៉ោង៤ ល្ងាច
@Meeting point: Meta House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនាស្ទូឌីយោរបស់សិល្បករ ងូយិន ធីថាញ់ម៉ៃ (ភ្នំពេញ)
ការជជែក
Nguyen Thi Thanh Mai
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៩ ព្រឹក-ម៉ោង១ រសៀល
@White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចងចាំ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Kim Hak, Kong Vollak, Neak Sophal, Neang Kavich, and Pip Kelly (Asialink) as Creative Producer
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៦ ល្ងាច
@Bophana Audiovisual Research Centre
      ព័ត៌មានបន្ថែម


រោងភាពយន្តកាហ្វេចាន់ធី (ភ្នំពេញ)
ការចាក់បញ្ចាំង
Aziza School and Sa Sa Art Projects with White Building residents
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@Chanthy’s Cafe at the White Building
      ព័ត៌មានបន្ថែម


នៅតាមដងផ្លូវ សិក្ខាសាលាដោយ apexart Franchise (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Curated by Chương-Đài Võ with artists: Amy Lee Sanford, Ashley Billingsley, Kong Vollak, Marga
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Java Cafe
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


តន្ត្រីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា
ម៉ោង៨:៣០ យប់-ដល់យប់ជ្រៅ
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បណ្តុំគំនិតសំរាប់ទីក្រុងយើង: ភ្នំពេញ (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង១០ ព្រឹក-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការរចនាជាពិព័រណ៍ និង ពិធីប្រគល់រង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មសកម្មនិយម (ភ្នំពេញ)
ការតាំងពិព័រណ៌
Sahmakum Teang Tnaut (STT) & architecture students
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Hiroshima House
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការអានកំណាព្យ (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Greg Bem, Soknea Nhim, & poets
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ៅង៦:៣០ ល្ងាច
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួបភេសជ្ជៈមហោស្រព នៅ The Mansion (ភ្នំពេញ)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង១០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ព្រះចន្ទចុះ (ភ្នំពេញ)
Perfomance
Common Sole
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ៅង៨:៣០ យប់
@The Mansion
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំនួននៃការផ្លាសប្តូរ (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Ellen Kaplowitz, Kenro Izu, John McDemott & Yumiko Izu
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៥:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៧ យប់
@Angkor Hospital for Children Visitor Centre
      ព័ត៌មានបន្ថែម


និន្ចា១ និង និន្ចា២: ការបើកកម្មវិធី (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
George Whelan & Vincent Broustet 
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពន្លឺ សិក្សា ៥ ២០១៤ (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Olivia Bradley
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សង្គ្រោះដើមឈើ សង្គ្រោះទីក្រុងយើង (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Battist-Angkor’s Team (Soun Seney, Chhom Channa, Deib Kiri, Chin Borei, Hou Sokratana, Keo Phon Phal
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការបញ្ចូលគ្នានៃម៉ូតខ្មែរ និង ម៉ូតលោកខាងលិចតាមជំនាន់ (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Life and Hope Association
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមករា
ម៉ោង៧ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@Park Hyatt Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពណ៌នៃស្រទាប់អូសូន (សៀមរាប)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Oun Savann with children from The Global Child
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិល្បៈធុង:ដើម្បីឲ្យមនុស្សឈប់ស្អប់ធុងសំរាម (សៀមរាប)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Oun Savann with children from the Learning Foundation
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ល្ខោនស្រមោលស្បែក: សនាគបាស (សៀមរាប)
ការសំដែង
Cambodian Living Arts & Wat Bo Shadow Puppet Troupe
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@Made in Cambodia Market at Shinta Mani Resort Hotel
      ព័ត៌មានបន្ថែម


មហានគរ… ប្រសិនបើអង្គរមិនត្រូវបានបោះបង់? (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Bruno Levy
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@Sofitel Angkor Pokeethra
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ពាក្យនៅលើជញ្ជាំង | ដែលមិនធ្លាប់ក្រោកឡើង (សៀមរាប)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Tori Green, Salao Mao, Keo Dara, Loz Gravett, Travis Phillips
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Sok San Road
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនាអង្គរម្តងទៀត ដោយអ្នករបាំពិសិដ្ឋអង្គរ (សៀមរាប)
ការសំដែង
NKFC Sacred Dancers
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិល្បៈ និង ការប្រញាប់ (សៀមរាប)
ការសំដែង
Phare, The Cambodian Circus
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចូលមកក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ (សៀមរាប)
ការសំដែង
Chok Socheat, Khun Srey Nuch, Kong Seng Va and Sorn Srey Nith. Directed by Bob Ruijzendaal.
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង២ រសៀល-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Phare Circus
      ព័ត៌មានបន្ថែម


លំដាប់ Mandala (សៀមរាប)
ការចាក់បញ្ចាំង
Anthony Gabelics
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@McDermott Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


អ្នករបាំពិសិដ្ឋ (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Rafael Winer and Sasha Constable
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ៅង៧:៣០ យប់
@McDermott Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


Mon Boulet (សៀមរាប)
ការចាក់បញ្ចាំង
Svay Sareth
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការចូលទៅកាន់របស់ជនពិការ (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
So Nut, Chan Men, Tun Channareth, Bros Phearith, Ty Dara
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


បំភ្លឺជីវិតយើង (សៀមរាប)
ការតាំងពិព័រណ៌
Grace House NGO children and electrician apprentices
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ចលនានៅសៀមរាប (សៀមរាប)
ការចាក់បញ្ចាំង
Laurent Dambies
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៧:៣០ យប់-ម៉ោង៩ យប់
@FCC Siem Reap
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលារូបថតនៅបាត់ដំបង (បាត់ដំបង)
សិក្ខាសាលា
Kim Hak
ថ្ងៃពុធ ទី៥
ម៉ោង៩ ព្រឹក-ម៉ោង៥ ល្ងាច
@Meeting point: Sammaki Ga
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនកិច្ចសិល្បៈនៅបាត់ដំបង (បាត់ដំបង)
ការជជែក
Phin Sophorn
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧
ម៉ោង៣ រសៀល-ម៉ៅង៥:៣០ ល្ងាច
@Starting point: Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញ (បាត់ដំបង)
ការតាំងពិព័រណ៌
Nov Sokunthea
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


អនក្ខរកម្ម (បាត់ដំបង)
ការតាំងពិព័រណ៌
Long Kosal
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
@Street 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការធ្វើដំណើរសិល្បៈ (បាត់ដំបង)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Battambang Art Association
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៥ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Street 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលា (បាត់ដំបង)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Nicky Ward
ថ្ងៃសុក្រ ទី៧
ម៉ោង៧ ព្រឹក-ម៉ោង១១ យប់
@Sammaki Gallery
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ជំងឺ (បាត់ដំបង)
ការសំដែង
Reoun Sokhom
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង៨ យប់
@Battambang Art Studio
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ទស្សនីយភាពរបាំ (បាត់ដំបង)
ការចាក់បញ្ចាំង
Pry Nehru
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៨ យប់-
@Lotus bar and gallery 53, St 2.5
      ព័ត៌មានបន្ថែម


សិក្ខាសាលាគំនូរខ្សែកោង (បាត់ដំបង)
សិក្ខាសាលា
Som Sotheara
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង​២ រសៀល-ម៉ោង៤ ល្ងាច
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម


ការបិទកម្មវិធីមហោស្រព (បាត់ដំបង)
ព្រឹត្តិការណ៍លេចឡើង
Various Artists
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកុម្ភៈ
ម៉ោង៦ ល្ងាច-ម៉ោង៩ យប់
@Make Maek Art Space
      ព័ត៌មានបន្ថែម