ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Publicaiton: Phnom Penh Post 7 Day (for Expats)

Topic: Our Cities: arts fest explands

Date: Wed, 18 December 2013

Author: Will Jackson

http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/our-cities-arts-fest-expands

 

Publication: Phnom Penh Post Siem Reap Insider

Topic: Our City Festival to include Siem Reap next year

Date: Fri, 6 December 2013

Author: Miranda Glasser

http://www.phnompenhpost.com/siem-reap-insider/our-city-festival-include-siem-reap-next-year

 

Publicaiton: Phnom Penh Post 7 Day (for Expats)

Topic: Hilights of the coming year in culture, politics and more

Date: Fri, 3 January 2014

Author: The Editor

http://www.phnompenhpost.com/7days/highlights-coming-year-culture-politics-and-more

 

Publication: FCC Cambodia

Topic: FCC’s Mansion and OurCityFestival 2014

Date: Fri, 10 December 2013

By: FCC Admin

http://fcccambodia.com/fccs-mansion-ourcityfestival-2014/

 

 Publicaiton: Kohsantepheap

Topic: យុទ្ធនាការ​ស៊ីក្លូសិល្បៈត្រៀមបង្ហាញ​វត្ត​មាន​ ដើម្បី​អបអរ​មហោស្រព​ទីក្រុងយើង​

Date: Thur, 9 January 2014

By: ព្រះអាទិត្យ

http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/87815.html

 

 Publicaiton: Phnom Penh Post

Topic: បទ​សម្ភាស​ ជំនួយការ​អ្នក​ផលិត និង​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​​កម្មវិធី Youth Ambassador

Date: Wed, 15 January 2014

By: ស ច័ន្ទដារ៉ា

http://postkhmer.com/index.php/lift/youth-of-the-week/109223–youth-ambassador

 

Press Release: U.S. Embassy

Topic: U.S. Embassy Sponsors Our City Festival 2014

Date: Thu, 16 January 2014

By: N/A

http://cambodia.usembassy.gov/011614_pr.html

 

 Publicaiton: Phnom Penh Post

Topic: Our City: a festival celebrating urban art, architecture, and ideas

Date: Fri, 17 January 2014

By: Will Jackson

http://www.phnompenhpost.com/7days/our-city-festival-celebrating-urban-art-architecture-and-ideas

 

8. Publicaiton: Sabay

Topic: ប្លែក​ម្ល៉េះ​ ​ជិះ​លើ​ស៊ីក្លូ​ លេង​ឆៃយ៉ាំ​ ផ្អើល​អ្នក​​ភ្នំពេញ​ ក្នុង​​ឱកាស​អី​ចេះ?(វីដេអូ)

Date: Mon, 20 January 2014

By: Mey Soklim

http://news.sabay.com.kh/articles/576453